Modlitwa i Modlitwy

MODLITWA PANSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje.

Przyjdź Królestwo Twoje,

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym

winowajcom.

I nie wódź nasz na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

Twojego Jezus.

Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego

Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł;

trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny,

świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała

zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój.

Rano wieczór we dnie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy.

Strzeż duszy ciała mojego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

ZNAK KRZYŻA

W imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami


K.: Jezu cichy i pokornego Serca.

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.


K.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.


Antyfona

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!

O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.

www.todosjesus.info
Free DVDs, Articles and Books
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!